[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

100 verschillende trefwoorden gevonden:

(#szólás#) mislukken csütörtököt mond (correction)
(#szólás#) rust roest aki pihen, berozsdásodik (correction)
(#szólás#) van a tot z elejétől végig (correction)
(#szólás#) pluk de dag szakítsd le minden nap gyümölcsét (correction)
(#szólás#) tijd is geld az idő pénz (correction)
(#szólás#) kort en goed elég az hozzá (correction)
(#szólás#) in 't geheim suba alatt (correction)
(#szólás#) twist verkwist többet el lehet érni egy kanál mézzel mint egy hordó ecettel (correction)
(szólás) nood leert bidden a szükség törvényt bont (correction)
(#szólás#) kennis is macht a tudás hatalom (correction)
(#szólás#) in de val lopen horogra akad (correction)
(#szólás#) met sint-jutmis majd ha fagy (correction)
(#szólás#) vis wil zwemmen átkozott a hal a harmadik vízben (correction)
(#szólás#) zo vader, zo zoon amilyen az apa olyan a fia (correction)
(#szólás#) eind goed al goed minden jó ha a vége jó (correction)
(szólás) wie het laatst lacht az nevet, aki utoljára nevet (correction)
(#szólás#) actie wekt reactie erőszak erőszakot szül (correction)
(#szólás#) zijn biezen pakken fölszedi a sátorfáját (correction)
(#szólás#) eind goed, al goed minden jó, ha jó a vége (correction)
(#szólás#) al doende leert men a jó pap holtig tanul (correction)
(#szólás#) daar zit het hem in itt a bökkenő (correction)
(szólás) het koste wat het wil kerül, amibe kerül (correction)
(#szólás#) de wijste geeft toe okos enged, szamár szenved (correction)
(#szólás#) zo glad als een aal síkos mint az angolna (correction)
(#szólás#) de tijd baart rozen türelem rózsát terem (correction)
(#szólás#) zo gezegd, zo gedaan a szót tett követte (correction)
(#szólás#) borgen brengt zorgen az adósság gonddal jár (correction)
(szólás) honger is de beste kok az éhség a legjobb szakács (correction)
(#szólás#) heden ik, morgen gij ma nekem, holnap neked (correction)
(szólás) alle begin is moeilijk minden kezdet nehéz (correction)
(#szólás#) onkruid vergaat niet rossz pénz nem vész el (correction)
(#szólás#) wie zwijgt, stemt toe a hallgatás beleegyezés (correction)
(#szólás#) je weet 't maar nooit az ember sohasem tudhatja (correction)
(#szólás#) één gek maakt honderd egy bolond százat csinál (correction)
(#szólás#) geen rook zonder vuur nem zörög a haraszt, ha nem fújja a szél (correction)
(#szólás#) ongelukkig in het spel aki szerencsés a kártyában, szerencsétlen a szerelemben (correction)
(#szólás#) uitstel is geen afstel ami késik, nem múlik (correction)
(#szólás#) wie zijn billen brandt ki mint veti ágyát, úgy alussza álmát (correction)
(#szólás#) oost, west, thuis best mindenhol jó, de legjobb otthon (correction)
(#szólás#) vergissen is menselijk tévedni emberi dolog (correction)
(#szólás#) genoeg is meer dan veel legjobb az arany középút (correction)
(szólásmondás) [de] spreuk ($-en$) mondás (correction)
(#szólás#) het geeft hem te denken szeget út a fejébe (correction)
(#szólás#) zo arm als een kerkmuis szegény mint a templom egere (correction)
(#szólás#) hij zet het hem betaald visszaadja a kölcsönt (correction)
(#szólás#) goede raad is goud waard a jó tanács aranyat ér (correction)
(#szólás#) water naar de zee dragen vizet hord a Dunába (correction)
(#szólás#) gelegenheid maakt de dief alkalom szüli a tolvajt (correction)
(#szólás#) de tijd heelt alle wonden az idő begyógyít minden sebet (correction)
az idő begyógyítja a sebeket (correction)
(#szólás#) na regen komt zonneschijn borúra derű (correction)
(#szólás#) hij maakt dat hij wegkomt elhordja az irháját (correction)
(#szólás#) dat is een andere kwestie ez más lapra tartozik (correction)
(#szólás#) hij heeft hem beetgenomen falhoz állította (correction)
(#szólás#) tussen wal en schip raken két szék közül a pad alá esik (correction)
(#szólás#) aan een open deur kloppen tárt kapukat dönget (correction)
(#szólás#) wat gebeurd is, is gebeurd ami megtörtént, megtörtént (correction)
(#szólás#) de gekken krijgen de kaart bolondé a szerencse (correction)
(#szólás#) dat is koren op zijn molen ez az ő malmára hajtja a vizet (correction)
malmára hajtja a vizet (correction)
(#szólás#) de spijker op de kop slaan fején találja a szöget (correction)
(#szólás#) Gods molens malen langzaam isten malmai lassan őrölnek (de biztosan) (correction)
(szólás) om de hete brij heen draaien kerülgeti a forró kását (correction)
(#szólás#) de ene hand wast de andere kéz kezet mos (correction)
(szólás) zoet gedronken, zuur betaald édes mámor, keserű ébredés (correction)
(#szólás#) het geluk helpt de dapperen a szerencse a bátrak jutalma (correction)
(#szólás#) elk diertje zijn pleziertje ahány cica, annyi bunda (correction)
mindenkinek megvan a maga bogara (correction)
(szólás) haastige spoed is zelden goed lassan járj, tovább érsz (correction)
(#szólás#) elke vergelijking gaat mank minden hasonlat sántít (correction)
(#szólás#) ieder is zichzelf het naast minden szentnek maga felé hajlik a keze (correction)
(#szólás#) volle maag denkt niet graag teli has, üres fej (correction)
(#szólás#) een storm in een glas water vihar egy pohár vízben (correction)
(#szólás#) het doel heiligt de middelen a cél szentesíti az eszközt (correction)
(#szólás#) tijd gewonnen, veel gewonnen aki időt nyer, életet nyer (correction)
(#szólás#) appels met peren vergelijken almát a körtéhez hasonlítja (correction)
(#szólás#) gelijk het werk, zo het loon amilyen a munka, olyan a fizetség (correction)
(#szólás#) daar kun je lang op wachten! azt lesheted! (correction)
(#szólás#) het heeft niets te betekenen ez nem játszik szerepet (correction)
(#szólás#) gedane zaken nemen geen keer késő bánat ebgondolat (correction)
(#szólás#) een ongeluk komt nooit alleen a baj nem jár egyedül (correction)
(#szólás#) ik verwed er mijn hoofd onder a fejemet teszem rá (correction)
(#szólás#) goede wijn behoeft geen krans a jó bornak nem kell cégér (correction)
(#szólás#) grote vissen scheuren het net a kis tolvajokat megfogják , a nagyokat futni hagyják (correction)
(#szólás#) zoveel hoofden, zoveel zinnen ahány ház, annyi szokás (correction)
(#szólás#) wie a zegt, moet ook b zeggen aki a-t mond, mondjon b-t is (correction)
(#szólás#) wie niet waagt, die niet wint aki mer, az nyer (correction)
(#szólás#) zijn hart ligt hem op de tong ami a szívemen az a számon (correction)
(#szólás#) gezondheid is een grote schat az egészségünk a legnagyobb kincs (correction)
(szólás) verloren tijd komt nooit weerom az elveszett idő soha nem tér vissza (correction)
(#szólás#) van de regen in de drop komen cseberből vederbe kerül (correction)
(#szólás#) dat is mosterd na de maaltijd eső után köpönyeg (correction)
(#szólás#) ik heb een hekel aan die vent ez a fickó a begyemben van (correction)
(szólás/tréf.) ondank is 's werelds loon jótett helyébe jót ne várj (correction)
(#szólás#) heden geëerd, morgen verneerd ma fent, holnap lent (correction)
(#szólás#) gedeelde smart is halve smart megosztott bánat fél bánat (correction)
(#szólás#) hij wil open deuren intrappen nyitott kapukat dönget (correction)
(#szólás#) hij trok aan het kortste eind rövidebbet húzta (correction)
(#szólás#) hij is zo mager als brandhout sovány mint a paszulykaró (correction)
(szólás) Gods wegen zijn ondoorgrondelijk Isten útjai kifürkészhetetlenek (correction)

Zoeken in het uitgebreide woordenboek :

Geen trefwoord gevonden.


disable_correction