[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

díszes arabesque
fancy
gilded
ornate
stately
tricksy
díszesség gaudiness
túl díszes florid
fussy
díszes síremlék shrine
díszes lószerszám accoutrement
accoutrements
trappings
különlegesen díszes csomót köt to make a flemish coil

Searching the extension dictionary:

2 different matching expressions found:

díszes ékszerteknős painted turtle
díszes; előkelő, elegáns fancy

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!