[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

27 different matching expressions found:

szerződés compact
concord
contract
covenant
engagement
obligation
pact
treaty
szerződési contractual
szerződéses contractual
szerződést köt to contract
to enter into a contract
szerződésszegés breach of contract
tanoncszerződés indentures
szerződéstervezet draft agreement
szerződéses tarifa conventional tariff
szerződésszegő fél defaulting party
színházi szerződés shop
írásbeli szerződés specialty
kollektív szerződés collective agreement
egyoldalú szerződés deed-poll
kétoldali szerződés indenture
szerződéses munkások indentured labour
szerződéssel kötelez to indenture
haszonbérleti szerződés lease
szerződést aláíró felek signatories to a treaty
visszteher nélküli szerződés nude contract

Searching the extension dictionary:

73 different matching expressions found:

szerzödés contract 1.
előszerződés articles of agreement
békeszerződés peace-treaty
szerződés (EU) contract (EU)
szerződéses ár contract price
szerződést köt enter into a contract
make a contract
szerződésszegés violation of contract
szerződést felmond abrogate
társasági szerződés deed of association
keretszerződés (EU) framework contract (EU)
házassági szerződés marriage settlement
határidős szerződés open contract
szerzödés, egyezség pact
adásvételi szerződés bill of sale
sale and purchase contract
koncessziós szerződés concession contract
szerződési forma (EU) contract form (EU)
(államközi) szerzödés treaty 1.
kereskedelmi szerződés commercial treaty
szerződéses ár (PHARE) contract price (PHARE)
szerződéskötés (PHARE) contracting (PHARE)
szerződési kötbér (EU) liquidated damages (EU)
szerződésszerűen (PHARE) according to contract (PHARE)
szerződést odaítél vkinek award a contract to sy
szerződés odaítélése (EU) award of contract (EU)
előszerződés (ingatlanra) bond for deed
termelési szerződés (növ) crop contract (növ)
szerződési kötbér (PHARE) liquidated damages (PHARE)
vezetői szerződés (PHARE) management contract (PHARE)
beszerzési szerződés (EU) supply contract (EU)
szerződés felbontása (EU) terminating of contract (EU)
egységáras szerződés (EU) unit-price contract (EU)
a szerződésre irányadó jog proper law of the contract
szerződési formanyomtatvány contract form
átalánydíjas szerződés (EU) lump sum contract (EU)
felbontja a szerződést (EU) terminate the contract (EU)
szerződés érvényességi ideje contract time
szolgáltatási szerződés (EU) service contract (EU)
szerződés felbontása (PHARE) terminating a contract (PHARE)
szerződésen kívüli károkozás tort
egységáras szerződés (PHARE) unit-price contract (PHARE)
szerződés teljesítése (PHARE) performance of the contract (PHARE)
felbontja a szerződést (PHARE) (to) terminate the contract (PHARE)
szerződéses kötelezettség (EU) contractual obligations (EU)
átalánydíjas szerződés (PHARE) lump sum contract (PHARE)
vmire szerzödésileg vállalkozik contract for sth
szerződéses kötelezettség (PHARE) contractual commitment/obligation (PHARE)
bevezetés (szerződéseknél-Kanada) recitals
szerződést odaítél v.kinek (PHARE) (to) award a contract to sy (PHARE)
szerződési formanyomtatvány (PHARE) contract form (PHARE)
szerződés érvényességi ideje (PHARE) contract time (PHARE)
közvetlen megállapodásos szerződések (EU) direct agreement contracts (EU)
szerződés - A Phare meghatározása szerint (PHARE) contract (PHARE)
állami szerződések, állami/közületi rendelések (PHARE) government contracts (PHARE)
tartalékalap - A Phare szerződésekben is szereplő rovatfejezet. (PHARE) contingency fund/reserve (PHARE)
- A Phare szerződéseknél alkalmazott munkadíj-számítási egységek. (PHARE) man-day, man-hour, man-month (PHARE)
szakértők - Azok a személyek, akiket a vállalkozók vesznek igénybe a szerződések teljesítésekor. (PHARE) experts (PHARE)
érdekeltséget kinyilvánító levél - Valamely Phare projektben vagy szerződésben való részvételi szándékot jelzi. (PHARE) letter of interest (PHARE)
vállalkozó - Az az állami vagy magánszervezet, konzorcium vagy magánszemély, amellyel vagy akivel a szerződő hatóság szerződést köt. (PHARE) contractor (PHARE)
General Technical Assistance Facility for the Implementation of the Europe Agreement - általános szakmai segítségnyújtás a Társulási Szerződés végrehajtásához (EU) GTAF (EU) (röv)
kifizetés, folyósítás - A segélyezési folyamat végső fázisa, amelybe beletartozik a vállalkozók javadalmazása a Phare-ral kötött szerződés feltételei szerint. (PHARE) disbursement (PHARE)
az érdekeltség kinyilvánítása - Az az aktus, amikor egy cég vagy szervezet kinyilvánítja valamely Phare szerződésben való érdekeltségét. Történhet spontán, avagy felhívásra. (PHARE) expression of interest (PHARE)
szerződő hatóság - Az a hatóság, amely a szerződést a Phare eljárási szabályai szerint odaítéli; rendszerint valamely nemzeti programirányítási egység (PMU) vagy maga az Európai Bizottság. (PHARE) contracting authority (PHARE)
szerződő tisztviselő - A szerződő hatóság által kinevezett személy, aki a szerződések odaítélésének menetéért felelős. Ő készíti elő a szükséges dokumentumokat és általában résztvesz az ajánlatok elbírálásában. Rendszerint a programirányítási egység (PMU) contracting officer (PHARE)
közvetlen megállapodás - A szerződések odaítélésnek az a módja, amikor a szerződő hatóság a saját választása szerinti vállalkozóval közvetlenül tárgyal és szerződik. Ilyen megállapodás csak az 50.000 ECU értékhatárt el nem érő szerződéseknél köthető, vagy direct agreement (PHARE)
gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat - A Phare szerződések odaítélésének záloga. Hagyományos árucikkeknél ez általában a legalacsonyabb ár. Szolgáltatásoknáál előre kidolgozott súlyozási rendszer alapján hasonlítják össze a szakmai és pénzügyi feltételeket. economically most advantageous offer (PHARE)
Európai Bizottság - Az Európai Unió legfőbb végrehajtó szerve. 17 tagját a nemzeti kormányok nevezik ki, de azoktól függetlenül működnek. A Bizottság gondoskodik, a Miniszterek Tanácsa által kidolgozott politika érvényesítéséről, az alapszerződések előírá European Commission (PHARE)
keretszerződés - A Phare-nál azokat a szerződéseket nevezik így, amelyeket különféle tevékenységekre kötnek, standard, előre rögzített feltételek szerint, egyszerű felkérésre. Főképp szakértők rövid- távú (maximum 4 havi) szerződtetésére szolgál (pl. tanu framework contract (PHARE)
pályázati felhívás - Az a dokumentum, amellyel a szerződő hatóság az érdekelt cégeket vagy szervezeteket felhívja, hogy tegyenek egy Phare-szerződésre ajánlatot. Egységesített formában tartalmazza az ajánlat benyújtásának feltételeit, a feladatmeghatározá invitation to tender (PHARE)
nyílt ajánlat - Nyílvános versenytárgyalási eljárás, amelynél valamennyi érdekelt fél benyújthatja pályázatát. Elsősorban szállítási szerződéseknél használatos. Az Európai Bizottság az ajánlati felhívást az EU hivatalos közlönyében teszi közzé. A pályázat open tendering (PHARE)
szolgáltatási szerződés - Olyan szerződések, amelyekben a vállalkozó bizonyos szolgáltatások, szakismeret vagy know-how nyújtására vállal kötelezettséget. A Phare által finanszírozott projektek végrehajtásánál rendszerint zárt pályázatok keretében ítélik service contract (PHARE)
áruszállítói szerződés - A Phare-programok végrehajtásához szükséges árucikkek és berendezések beszerzésénél alkalmazzák. Az áruszállítás gyakran kapcsolódik össze kiegészítő szolgáltatásokkal - pl. szervíz, betanítás - , amelyek a szállítás szerves részé supply contract (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!