[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

14 different matching expressions found:

speech beszéd
felszólalás
free speech szólásszabadság
free-speech szólásszabadság
speech marks idézőjel
keynote speech vitaindító előadás
farewell speech búcsúbeszéd
reported speech függő beszéd
scant of speech szűkszavú
freedom of speech szólásszabadság
liberty of speech szólásszabadság
to report a speech beszédről beszámol
readiness of speech szóbőség
impediment in speech beszédhiba

Searching the extension dictionary:

25 different matching expressions found:

speech beszél
set speech előre elkészített beszéd
speech-day tanévzáró ünnepély
hate speech gyűlöletkeltő beszéd
speech area nyelvterület
plain speech őszinte/nyílt beszéd
speech habit nyelvszokás
speech sound beszédhang
speech-sound beszédhangok
direct speech egyenes beszéd
maiden speech szűzbeszéd
make a speech beszédet tart
speech defect beszédhiba
speech-making szónoklás
part of speech beszédrész
speech pattern beszédfordulat
indirect speech függő beszéd
parts of speech szófajok
speech disorder beszédzavar
deliver a speech beszédet mond
figure of speech szólásmondás
in rustic speech népnyelven
speech therapist logopédus
flowers of speech szóvirágok
speech / deliver a - beszédet mond

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!