[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

63 different matching expressions found:

quest felkutatás
hivatalos vizsgálat
keresés
kutatás
nyomozás
vizsgálat
vizsgálattal megbízott közeg
questing keresés
kutatás
question kérdés
kétség
probléma
vita tárgya
to quest csaholva hajt
keres
kutat
nyomon van
questioner kérdező
vallató
in question a kérdéses
a szóban forgó
to question kifogásol
kihallgat
kikérdez
kérdez
kérdezősködik
kétségbe von
question tag simuló kérdés
moot question vitás kérdés
question mark kérdőjel
questionnaire kérdőív
cross-question keresztkérdés
knightly quest középkori lovagi szolgálat
negro question négerkérdés
négerprobléma
beyond question kétségkívül
vitán felül
vitathatatlanul
crowner's quest halottkémlés nyomozással
loaded question beugrató kérdés
to quest for sg vminek a felkutatására indul
vminek a keresésére indul
vmit keres
vmi után kutat
to quest out sg keres vmit
kutat vmi után
burning question égető kérdés
question at issue szőnyegen levő kérdés
to cross-question keresztkérdéseket tesz fel
to quest after sg vminek a felkutatására indul
vminek a keresésére indul
vmit keres
vmi után kutat
out of the question elképzelhetetlen
lehetetlen
to pop the question megkéri a kezét
to raise a question felvet egy kérdést
to ask sy a question kérdez vkitől vmit
to go in quest of sg keresésére indul vminek
kutatására indul vminek
felkutatására indul vminek
honesty beyond question feltétlen becsületesség
to fire a question at sy hirtelen kérdést tesz fel

Searching the extension dictionary:

37 different matching expressions found:

quest (fel)kutatás, keresés
questio kerdés
question megkérdezés
in question szóban forgó
hivatkozott
questioning kérdő
questionable kérdéses
open question nyílt kérdés
question-mark kérdőjel (?)
ask a question kérdez
go in quest of keresésére indul
questioning 1. kutató, érdeklödö, kérdö
questioning 2. kihallgatás, kikérdezés
beyond question kétségtelenül
direct question egyenes kérdés
question-master játékmester
beg the question kérdéses dolgot bizonyítottnak vesz
call in question kétségbe von
leading question rávezető kérdés
put the question szavazásra bocsátja a kérdést
raise a question felvet egy kérdést
put a question to kérdést feltenni
a question of time idő kérdése
come into question szóba jön
take up a question foglalkozni kezd a kérdéssel
beyond all question kétségtelenül
put a question (to) kérdést tesz fel
take up the question foglalkozni kezd a kérdéssel
fence with a question kitér a kérdés elől
questions are invited tessék lehet hozzászólni
be out of the question szó se(m) lehet róla
question / out of the - ki van zárva
question / put a - (to) kérdést tesz fel
that's not the question nem erről van szó
there was no question of "arról nem volt szó, hogy"
multiple-choice questions tesztkérdések
question under discussion szóban forgó kérdés

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!