[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

59 different matching expressions found:

csoport bevy
clump
cluster
colony
company
gang
group
knot
number
party
platoon
rating
section
set
team
troop
wing
csoportos grouped
csoportkép tableau
csoportozat grouping
csoportosít to aggregate
to group
to sort
csoportosul to aggregate
to band
to band together
to bunch
to cluster
to flock
to gather
to group
to hang about
to hang around
to jug
to troop
ötös csoport quintuplet
csoportmunka teamwork
csoportosulás alignment
csoportosítás alignment
grouping
csoportvezető foreman
gang boss
csoportonként in groups
csoportterápia group therapy
csoportosított grouped
csoportba gyűjt to cluster
csoportos utazás guided tour
csoportba beoszt to bring under
csoportokra oszt to compartmentalize
csoportosítatlan ungrouped
csoportosan ültet to clump
csoportokba sorol to compartmentalize
nem csoportosított ungrouped
érdekvédelmi csoport lobby
csoportokba rendezett grouped
csoportosan kivándorol to hive off
francia partizán csoport maquis
vmilyen csoportba tartozik to fall under
tanulók szintezett csoportja stream

Searching the extension dictionary:

28 different matching expressions found:

csoport squad
csoportok clusters
csoportosul flock together
csoporttárs groupmate
csoport, csapat group
csapat, csoport team
nyaláb-csoportok cluster-groupings
csoportos utazás group travel
csoportos útlevél group passport
magyar decus csoport hungarian local user group
felhasználói csoport users' group
csoportmunka szoftver groupware
tanácsadói csoport (EU) consultancy/advisory team (EU)
csoportmunka alkalmazás groupware
csoportosít (embereket) to squad
tartozik vmely csoportba fall under
csoportosítás (embereké) squadding
triász, hármas (csoport) triad
csoportkép; drámai helyzet tableau
csoport befolyása az egyénre peer pressure
csoportnyomás, -befolyásolás peer pressure
érdekvédelmi csoport (lobby) pressure group
hasonló érdeklődésű emberek csoportja coven
vezet (vmilyen csoportot, ellenzéket) spearhead
kilences csoport (embereké, azonos dolgoké) ennead
tanácsadói és konzultációs csoportok - A szakismeretek átadásának a Phare segélyprogramoknál alkalmazott egyik leggyakoribb formája (PHARE) advisory and consultancy teams (PHARE)
konzorcium - A Phare terminológiájában így nevezik az egy-egy tenderre közösen pályázó cégcsoportokat. A csoport egyik tagját a többiek vezetőnek (lead firm) jelölik ki. (PHARE) consortium (PHARE)
decentralizált végrehajtási rendszer - A Phare programok azon csoportja, amelyek végrehajtását a Bizottság felhatalmazásával és jóváhagyásával - a partnerország felelős szervezetei irányítják. (PHARE) Decentralised Implementation System (DIS) (PHARE)

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!