[origo] SZTAKI SzótárTovább a megújult sztaki szótárra! >

Ugrás a tartalomhoz

29 different matching expressions found:

tartozik to come under
to concern
to owe
tartozik to behove
tartozik vhova to pertain
ez rám tartozik that's my pidgin
this is my department
ez rád tartozik that's your pigeon
tartozik vmihez to belong to sg
együvé tartozik to belong together
to go together
őrá tartozik hogy it behoves him to
tartozik és követel debit and credit
ez nem rám tartozik that's not in my line
nem tartozik vkinek to be quits with sy
a családhoz tartozik to be one of the family
hatáskörébe tartozik to come under
nem tartozik a dologra that's neither here nor there
nem tartozik a tárgyhoz beside the point
not to the point
to be not in order
felügyelete alá tartozik have control over
vmilyen csoportba tartozik to fall under
vmilyen osztályba tartozik to rate
ez nem tartozik a kérdéshez that's outside the question
felelősséggel tartozik vmiért have sg on one's hands
vkinek a hatáskörébe tartozik to fall within sy's cognisance
to fall within sy's cognizance
ez nem tartozik az én területemre that does not come within my sphere

Searching the extension dictionary:

23 different matching expressions found:

tartozik belong to
owe
őrá tartozik it behoves him to
tartozik vhová to belong
nem tartozik be off one's beat
nem rám tartozik not my province
not within my province
tartozik valahova belong
csak őrá tartozik just it behoves him to
tartozik (vkinek) owe (sb)
tartozik bejegyzés debit entry
családhoz tartozik one of the family
a családhoz tartozik be one of the family
az más lapra tartozik that's quite another cup of tea
tartozik vmely csoportba fall under
a személyzethez tartozik he is on the establishment
a legjobbak közé tartozik rank among the best
ez nem tartozik a tárgyhoz that's beside the mark
vonatkozik, érint, tartozik concern 2.
tartozik valakihez, valamihez to appertain to
nem tartozik az érdeklődési körömbe it is not in my domain
érint, vonatkozik (vmire, vkire), illet, tartozik (vkire) to concern
tartozás, üzleti könyv tartozik oldala, terhel, terhére ír debit

Found a wrong or misspelled entry in the dictionary? Please, inform the editors or make a suggestion on how to correct it by right-clicking on the word and selecting "Correction ...". Alternatively (for example if you have an older browser or if you do not have JavaScript) you may click here to turn on correction mode. Thank you for helping us to improve the dictionary!